Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.globalfizjo.pl/sklep/

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ jest prowadzony przez: Bartosza Kruszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok, NIP: 9661969033, REGON: 366451503, adres email: globalfizjo@gmail.com, numer telefonu: +48 509 352 669.
 2. Definicje
 3. a) Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ umożliwiający utworzenie konta;
 4. c) Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 5. d) Klient:
 6. i) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera Umowę sprzedaży,
 7. ii) Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, zawierająca Umowę sprzedaży w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce,

iii) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 1. e) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 2. f) Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ ;
 3. g) Produkt – dostępna w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 4. h) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/;
 5. i) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
 6. j) Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.globalfizjo.pl/sklep/;
 7. k) Sprzedawca/Usługodawca – Bartosz Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3,
  15-062 Białystok, NIP: 9661969033, REGON: 366451503, adres email: globalfizjo@gmail.com, numer telefonu: +48 509 352 669;
 8. l) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/;
 9. m) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/;
 10. n) Usługobiorca:
 11. i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 12. ii) osoba prawna; albo

iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.

 1. o) Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 2. p) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą;
 3. r) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Newsletter i Formularz zamówienia.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 3. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: globalfizjo@gmail.com lub też pisemnie na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok.
 5. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po: wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 8. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 9. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 10. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: globalfizjo@gmail.com lub też pisemnie na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 12. a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 13. b) dostęp do poczty elektronicznej;
 14. c) przeglądarka internetowa: Opera, Chrome, Firefox, Edge, Vivaldi, Safari lub inna;
 15. d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768px;
 16. e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
 17. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 18. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 19. a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać: pisemnie na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: globalfizjo@gmail.com;
 20. b) Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji;
 21. c) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ zgodnie z procedurą opisaną w § 2 ust. 6 – 8 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ zgodnie z procedurą opisaną w § 2 ust. 6 – 8 Regulaminu.
 4. Zamówione w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ produkty pozostają własnością Usługodawcy/Sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
 2. a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ING S.A. nr: 45 1050 1823 1000 0092 4303 7802;
 3. b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej https:// https://www.globalfizjo.pl/sklep/;
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 4. a) Przesyłka kurierska;
 5. b) Dostawa do Paczkomatu;
 6. c) Odbiór na miejscu.
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin i liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w zakładce „Reklamacja towaru”.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: globalfizjo@gmail.com.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu – Klient będący konsumentem i Sprzedawca, wyrażą na to zgodę.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Klienta będącego konsumentem. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Klienta będącego konsumentem wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: globalfizjo@gmail.com.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w zakładce „Odstąpienie od umowy”.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient będący konsumentem może zwrócić Produkt na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok.
 7. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść klient będący konsumentem:
 9. a) Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 10. b) Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
 12. a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 13. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 14. c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15. d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 16. e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 17. f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 18. g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
 20. i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 21. Zawarte w § 8 postanowienia dotyczące Klienta będącego konsumentem stosuje się dla umów zawartych również do Usługobiorcy lub Klienta – Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/
 4. a) W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 5. b) W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca/Klient ma prawo do:
 7. a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 8. b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 9. c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 10. d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 11. e) przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ przed zawarciem danej umowy.
 13. Usługobiorcy/Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorcy/Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 14. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy/Klienta, Usługobiorcy/Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych jest:
 16. a) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 17. b) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 18. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie: Polityka prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy https://www.globalfizjo.pl/sklep/ zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
 3. a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 4. b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
 5. c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.