Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I COOKIES
https://www.globalfizjo.pl/sklep/

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Klientów serwisu internetowego znajdującego się pod domeną https://www.globalfizjo.pl/sklep/ jest: Bartosz Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok, NIP: 9661969033, REGON: 366451503, (dalej:
„Administrator”) będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
a) na adres email: globalfizjo@gmail.com
b) pisemnie na adres: GlobalFizjo Bartosz Kruszewski, ul. Warszawska 39 lok. 3, 15-062 Białystok.

3. Polityka prywatności sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ , w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

4. Dane osobowe w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. 5. Korzystanie ze sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ , w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ oraz w Regulaminie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ oraz w Regulaminie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/;

b) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

e) przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 2 Podstawy przetwarzania danych

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

§ 3 Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ lub przez Administratora. Przykładowo
jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w następujących celach, na podstawach oraz we wskazanych okresach:

a) Wykonanie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej;

b) Marketing bezpośredni (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ oraz dążeniu do sprzedaży Produktów (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ oraz dążeniu do sprzedaży Produktów). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą;

c) Marketing (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;

d) Prowadzenie ksiąg podatkowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej);

e) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (Artykuł

6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat);

f) Korzystanie ze strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ i zapewnienie jej prawidłowego działania (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

§ 4 Odbiorcy danych w sklepie internetowym

1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/, w tym dla realizacji zawieranych Umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu
Klientowi;

b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ i świadczonych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

e) dostawcy umieszczonych na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej.

§ 5 Prawa osoby, której dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/.

§ 6 Cookies w sklepie internetowym

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający sklep internetowy https://www.globalfizjo.pl/sklep/).

2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

a) własne (tworzone przez stronę sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ Administratora) oraz należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator);

b) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia);

c) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/), funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ do preferencji osoby odwiedzającej stronę), analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/), marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/, takich jak portale.

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ w następujących konkretnych celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ i pokazywania, że są zalogowani (pliki
Cookies niezbędne); zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne); zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne); dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne); remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających sklep internetowy https://www.globalfizjo.pl/sklep/ poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).

4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ jest możliwe w następujący sposób:

a) w przeglądarce Chrome – w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie; przejdź do zakładki „Pliki cookie”;

b) w przeglądarce Firefox – w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie; przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”; kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”;

c) w przeglądarce Internet Explorer – kliknij menu „Narzędzia”; przejdź do zakładki „Opcje internetowe”; przejdź do zakładki „Ogólne”; przejdź do zakładki „Ustawienia”; kliknij pole „Wyświetl pliki”;

d) w przeglądarce Opera – w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie; przejdź do zakładki „Pliki cookie”;

e) kliknij menu „Preferencje”; przejdź do zakładki „Prywatność”; kliknij w pole
„Zarządzaj danymi witryn”;

f) Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez sklep internetowy https://www.globalfizjo.pl/sklep/ – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge

7. Administrator może korzystać w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ z usług Google Analytics, Google Ads Remarketing Tag dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ i analizie ruchu w sklepie internetowym
https://www.globalfizjo.pl/sklep/. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w sklepie internetowym https://www.globalfizjo.pl/sklep/ gromadzi takie
dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących sklep internetowy https://www.globalfizjo.pl/sklep/ oraz sposób ich zachowania na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 7 Postanowienia końcowe

Sklep internetowy https://www.globalfizjo.pl/sklep/ może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego https://www.globalfizjo.pl/sklep/ Administratora.